เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ : การตัดต่อ Animation
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน  Computer Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อ Animation
- Round Robin รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อAnimation  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงาน Animation ของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- Flow Chart  สรุปกระบวนการสร้างงาน Animation ของแต่ละกลุ่ม
- Wall  Thinking   Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน Animation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 -  วิทยากร
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อ เช่น Open short


วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม:
- ครูเชิญวิทยากรสาธิต(ครูต๊อก)และแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชันต่อจากสัปดาห์ที่ 8
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ

วันอังคาร 2 ชั่วโมง
 เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานการตัดต่อแอนิเมชันที่เสร็จสมบูรณ์  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานกลุ่ม
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคู่ลงมือตัดต่องานแอนิเมชันที่วางแผน Story board ไว้

วันศุกร์ ชั่วโมง
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนองานแอนนิเมชันที่เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานแอนนิเมชัน ใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแอนนิเมชันในรูปแบบ Flow Chart
เชื่อม:
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแอนนิเมชัน (งานกลุ่ม)
ใช้:
 - นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ ความคืบหน้าของกลุ่มตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม Story Board  ที่วางไว้
ชิ้นงาน
- งาน  Animation
- Flow Chart ขั้นตอนการทำ Animation
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่

ความรู้ :
เข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- ใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการสร้างและตัดต่อ Animation ได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงในการสร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆ ตาม  Story Board  ที่วางไว้ได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อ Animation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งาน Animation
ทักษะ ICT
- สืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานAnimation ประเภทต่างๆ
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องาน  Animation ประเภทต่างๆ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงาน
Animationให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์งานAnimation
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ได้เรียนรู้การตัดต่อ Animation ผ่านโปรแกรม Sony Vegas ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตัดต่องาน Computer Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?” นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดต่อ Animation ผ่าน Computer หลังจากที่สนทนาเสร็จครูให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคืบหน้าของแต่ละกลุ่ม
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มพี่บาส(ภาวะโลกร้อน): กลุ่มพวกผมตัดต่อเสร็จแล้วตอนนี้กลุ่มพวกผมลองตัดต่อเรื่องใหม่ดูครับ
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มพี่อั้ม(อาซียน): กลุ่มพวกหนูกำลังตัดต่อใน Computer ค่ะ
  กลุ่มที่3 กลุ่มพี่มอญ(อาหารขยะ): กลุ่มพวกผมทำฉากและถ่ายภาพเสร็จแล้วครับ กลุ่มพวกผมเหลือแต่ตัดต่อในคอมครับ
  กลุ่มที่ 4 พี่น้ำมนต์(การปลูกข้าวอินทรีย์): กลุ่มพวกหนูกำลังตัดต่อใน Computer ค่ะ
  กลุ่มที่ 5 กลุ่มพี่มิ้นท์ (วิวัฒนาการมนุษย์): กลุ่มพวกหนูตัดต่อใน ตัดต่อในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วค่ะเหลือแต่เอาเสียงเพลงใส่ค่ะ หลังจากที่สนทนาแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วครูให้นักเรียนสรุปกระบวนการขั้นตอนการทำ Animation ในชั่วโมงต่อมาครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ