เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Animation เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
โจทย์ :
- นิทรรศการงาน Animation
- การแสดงละคร
Key  Question
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ Animation ”
- Round Robin  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- Show and Share   นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “ Animation  ”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม :
นักเรียนระดมร่วมกันเพื่อตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ใช้ :
นักเรียนทำ  Mind Mapping  สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

วันอังคาร(2 ชั่วโมง)
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarterที่ 3 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนระดมสมองการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้ :
- ครูและนักเรียนช่วยกันจัดมุมต่างๆของห้องและเตรียมนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้
-  นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานAnimation

วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
 ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมทั้งสัปดาห์ร่วมกันแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติม ข้อดีและข้อควรปรับปรุง
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความรู้สึก
ใช้ :
- นักเรียนประเมินตนเอง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่องเกี่ยว)เกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยให้ครูและเพื่อนรับฟัง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลง
ชิ้นงาน
ชาร์ตความรู้นิทรรศการงาน Animation

ความรู้:
นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Animation เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม มาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Animation  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนองาน  Animation จากคลิปหรือภาพยนตร์ที่ได้ดู (การดำเนินเรื่อง ฉาก ตัวละคร ฯ )
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองเขียนบทความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มของตนเอง เพื่อที่จะตัดต่องาน Animation ได้สำเร็จ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน



ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์






ตัวอย่างชิ้นงาน














ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป 4 ได้เรียนรู้การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร"ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนากัน นักเรียนแต่ละคนวางแผนการเตรียมตัวนำเสนองานและซ้อมละครเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ Animation หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนAnimation ลงในกระดาษA3 ในชั่วโมงต่อมาครูให้นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด Quarterที่1 ในรูแแบบการแสดงละคร นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและซ้อมละครและจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นนิทรรศการ เมื่อถึงวันที่พี่ป.4 นำเสนอสรุปความเข้าใจตลอด Quarter หลังจากที่แสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆป.4 หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11

    ตอบลบ