เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week7

เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจกระบวนทำAnimation และสามารถออกแบบวางแผนสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์: การตัดต่อ Animation(Ipad , Computer)
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน Stop Motion  ให้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อ Animation
- Round Robin รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อAnimation รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานAnimationของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- Flow Chart  สรุปกระบวนการสร้างงานAnimationของแต่ละกลุ่ม
- Wall  Thinking  Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานAnimation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อ เช่น open short

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตาม  Story Board ที่วางไว้ทำ สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ต่อจากสัปดาห์ที่ 6
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ
วันอังคาร 2 ชั่วโมง

 เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการ
ทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
 ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่
วางแผนงานไว้จนเสร็จสมบูรณ์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแอนิเมชันที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของกลุ่มตนเองในรูปแบบ
Flow Chart
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ การทำการตัดต่อ Animation
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ ความคืบหน้าของกลุ่มตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม
Story Board ที่วางไว้
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งาน Animation
- Flow Chart สรุปกระบวนการสร้างงานAnimationของแต่ละกลุ่ม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7  

ความรู้:
เข้าใจกระบวนทำAnimation และสามารถออกแบบวางแผนสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อAnimation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานAnimation
ทักษะ ICT
- สืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานAnimation ประเภทต่างๆ
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องานAnimation ประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานAnimation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป4 ได้เรียนรู้กระบวนการตัดต่อ Animation ในชั่วโมงแรกครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตัดต่องาน Stop Motion ให้อื่นเข้าใจได้อย่างไร? ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตัดต่อ Animation หลังจากที่สนทนาเสร็จครูเชิญครูอัพแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ ในวันต่อมาครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละกลุ่ม
  กลุ่มพี่น้ำอ้อย(การปลูกข้าวอินทรีย์): กลุ่มหนูเจอปัญหาเวลาถ่ายภาพพื้นหลังสีของพื้นหลังไม่เหมือนกันพวกหนูจึงเปลี่ยนที่ถ่ายภาพใหม่ค่ะ
  กลุ่มพี่บาส(ภาวะโลกร้อน): กลุ่มผมถ่ายภาพเสร็จแล้วครับเหลือแต่ตัดต่อ
  กลุ่มพี่มิ้นท์(วิวัฒนาการมนุษย์): กลุ่มหนูเวลาถ่ายแล้วภาพไม่นิ่งค่ะพวกหนูเลยเอาเก้าอี้มาตั้งค่ะ
  กลุ่มพี่มอญ(อาหารขยะ): กลุ่มผมเวลาถ่ายภาพไม่นิ่งแสงบนภาพพื้นหลังไม่เท่ากันพวกผมเลยเปลี่ยนสถานที่ถ่ายใหม่ครับ
  กลุ่มพี่อั้ม(อาเซียน): กลุ่มหนูอัดเสียงเสร็จแล้วเหลือแต่ตัดต่อค่ะ
  หลังจากที่พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มเสร็จครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

  ตอบลบ