เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

Mind mapping
คำถามหลัก (Big Question)   : นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้ผ่านสื่อ Animation อย่างไรให้สร้างสรรค์และปลอดภัย?

ภูมิหลังของปัญหา:


ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ  มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น มนุษย์ในสังคมใช้สื่อเทคโนโลยีจำนวนมากในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทำให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและมีความรวดเร็วมากกว่าอดีตมาก  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ฯ ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมายเพียงใด หากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้แบบไม่สร้างสรรค์ ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่น ความแตกแยกในสังคม สถาบันครอบครัวและการละเมิดสิทธิของผู้อื่น จากปัญหาดังกล่าวพี่ๆ ป.4 จึงสนใจและอยากเรียนรู้การทำแอนิเมชันเพื่อสร้างสรรค์สื่ออย่างมีวิจารณญาณและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 ปฏิทินการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)

หน่วย : Animation

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ :  เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Questions
-  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
-ถ้านักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่ได้แสดงเองนักเรียนจะมีวิธีการถ่ายทอดได้อย่างไรบ้างให้เข้าใจและน่าสนใจ
เครื่องมือคิด:
- Round Robin ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think  Pair Share  ชื่อหน่วย
- Card and Chart สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Blackboard  Share  แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอร่วมกัน
- Mind  Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ภาพวาดสื่ออารมณ์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์

- ละครใบ้
- ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง
ภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากการดูภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์?”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้  
เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
- เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด  Card and Chart


ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวีดีโอ
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่1
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานWeek
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์  วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter  นี้
นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
-นักเรียนจะทำแผนการเรียนรู้ใน Quarter  นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจสร้างสรรค์และน่าสนใจอย่างไร 
เครื่องมือคิด:
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Round  Robin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนทำปฎิทินการเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฎิทินการเรียนรู้,สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน

- นักเรียนแต่ละคนระดมความคิดตั้งชื่อโครงงานร่วมกันผ่านเครื่องมือการคิด Think Pair Share
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ระดมความคิดทำ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- แยกกลุ่มคิดวางแผนสร้างปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- นำเสนอปฏิทินของกลุ่ม
- วางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
- สร้างปฏิทินการเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
- วาดภาพตกแต่งหัวข้อหน่วยการเรียนรู้และชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพตกแต่งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ดู และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับตัวเอง
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเองWeek
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ : การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ผ่าน  Animation
Key  Questions
นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน
ผ่าน  Animation อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Rund  Robin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
- Wall  Thinking  ชิ้นงานชาร์ตความรู้
- Show and Share  
นำเสนอชิ้นงานชาร์ตความรู้
- Brainstorm ระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต

นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  5 กลุ่ม เพื่อสืบค้นข้อมูลดังนี้
1. การเจริญเติบโตของพืช สัตว์ การสังเคราะห์แสง
2. อาเซียน
3. การปลูกข้าวอินทรีย์
4. หนังตะลุง  โขน
5. อาหาร (Junk Food)
6. วิวัฒนาการของมนุษย์
7. ภาวะโลกร้อน
- สรุปความเข้าใจเป็นแผ่นชาร์ตความรู้
- นำเสนอแลกเปลี่ยนกัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถนำเสนองานผ่าน  Animation อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation


ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นมา
- พูดคุยระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
ชิ้นงาน
-
ชาร์ตความรู้
(การเจริญเติบโตของพืช สัตว์ การสังเคราะห์แสง  ,อาเซียน , การปลูกข้าวอินทรีย์, หนังตะลุง  โขน  อาหาร (Junk Food) , วิวัฒนาการของมนุษย์ ,ภาวะโลกร้อน)
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

ความรู้:
เข้าใจและอธิบายการสืบค้นข้อมูล จัดกระทำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจผ่าน  Animation
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล และคิดสร้างสรรค์การนำเสนองานผ่าน   Animation  ได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ ชาร์ตความรู้ สรุปความสำคัญของงาน
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงาน Animationในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและการนำเสนอในรูปแบบAnimationได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ : Flip Book
Key  Questions
นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน

Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
:
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของงาน Animation และการนำงานแอนิเมชันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Flip Book
 - Wall  Thinking ชิ้นงาน Flip Book
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Flip Book
- Round Table วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการทำ  Flip  Book
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ
การทำ  Flip  Book
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครแต่ละเรื่อง การเคลื่อนไหว  วัตถุ สัตว์  คน อารมณ์และความรู้สึก เช่น โกรธ , เสียใจ , ดีใจ , เขิน ,ตื่นเต้น , กำลังมีความรัก ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร?”
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “For the birds”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ“For the birds”
-ครูเชิญวิทยากร สาธิตและแนะนำเทคนิคการวาดภาพสื่ออารมณ์และวาดภาพอย่างง่าย ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงาน
 Animation
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ การทำ  Flip  Book
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบตัวละครที่สื่ออารมณ์ของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนทำ
 Flip  Book
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Flip Book อย่างง่าย
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
 - วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการทำ  Flip  Book

ชิ้นงาน
- เขียนสะท้อนละครสื่ออารมณ์
- วาดภาพสื่ออารมณ์
-
Flip Book / เชามาโทรป จากกระดาษ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4


ความรู้
เข้าใจและอธิบายความสำคัญของการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา 
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์ และคิดสร้างสรรค์การทำ
 Flip Book อย่างง่าย
- คิดสังเคราะห์ แยกแยะขั้นตอนองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวจากการดูคลิปวีดีโอได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ ชาร์ตความรู้ สรุปความสำคัญของงาน
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงาน Animationในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ Story Board เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบAnimationได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ : กระบวนการสร้างงาน Animation
Key  Question
นักเรียนจะนำเสนองาน Animation อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  ศึกษาข้อมูล วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในการสร้างงาน Animationในรูปแบบตามที่กลุ่มตนเองสนใจ
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับงานAnimationประเภทต่างๆ  ( Draw Animation , Stop Motion, Computer Animation )
- ภาพการ์ตูน(สื่ออารมณ์ต่างๆ)
-กล้องถ่ายรูป
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับงานแอนิเมชันประเภทต่างๆ
 ( Draw Animation , Stop Motion
Computer Animation )
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
งานแอนิเมชันแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะสามารถจัดประเภทของคลิปวีดีโองานแอนิเมชันที่ได้ดูนั้นอย่างไร ? ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนคิดว่าถ้าเราต้องการสร้างงานแอนิ
เมชัน เราต้องเข้าใจและเรียนรู้อะไรบ้าง ?
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อสร้างสรรค์งานAnimation ตามความสนใจ
( Draw Animation  , Stop Motion และ Computer )ภาระงาน
- ศึกษาข้อมูล วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในการสร้างงาน Animationในรูปแบบตามที่กลุ่มตนเองสนใจ
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- การถ่ายภาพ
ชิ้นงาน
- Mind Mapping  กระบวนการสร้างAnimation
-  สรุปสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ
ทำขั้นตอนการสร้างAnimation
- Story Board  งาน Animation
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ความรู้:
เข้าใจกระบวนการสร้างและนำเสนองาน Animationในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนสร้างสรรค์ งาน Animation ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการสร้างงานAnimation
 - สังเคราะห์ สร้างสรรค์ Story Board งานAnimation
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงาน Animationในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ Story Board เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบAnimationได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ : การตัดต่อ Animation
(Draw Animation, Stop Motion , Computer Animation)
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน  Draw  Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อAnimation
- Round Robin  รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อ Animation   รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงาน Animation ของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- Flow Chart สรุปกระบวนการสร้างงานAnimation ของแต่ละกลุ่ม
- Wall  Thinking : Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน Animation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน              
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น Photo shop, Corel Video    Studio 12

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตัดต่องาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตาม  Story Board  ที่วางไว้ทำ สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น Photo shop, Corel Video    Studio 12
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อ (Draw Animation, Stop Motion , Computer Animation)ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงาน Animation
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตัดต่องาน Animation
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม Story Board ที่วางไว้
ชิ้นงาน
- งาน Animation
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่

ความรู้:
เข้าใจกระบวนทำAnimation และสามารถวางแผนสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อ Animation
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อ Animation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งาน Animation
ทักษะ ICT
- สืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานAnimation ประเภทต่างๆ
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องาน Animation ประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานAnimationให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้น และลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานWeek
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์: การตัดต่อ Animation(Ipad , Computer)
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน Stop Motion  ให้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อ Animation
- Round Robin รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อAnimation รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานAnimationของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- Flow Chart  สรุปกระบวนการสร้างงานAnimationของแต่ละกลุ่ม
- Wall  Thinking  Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานAnimation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อ เช่น open short

- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตาม  Story Board ที่วางไว้ทำ สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ต่อจากสัปดาห์ที่ 6

- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องาน Animationตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ

- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานAnimation
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องาน Animation
ตามที่วางแผนงานไว้จนเสร็จสมบูรณ์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการ
ทำงานการตัดต่อ Animation  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
 - ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานAnimation ที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงาน Animation ของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปกระบวนการสร้างงาน  Animation  ของกลุ่มตนเองในรูปแบบ
Flow Chart
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม
Story Board ที่วางไว้
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งาน Animation
- Flow Chart สรุปกระบวนการสร้างงานAnimationของแต่ละกลุ่ม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7  

ความรู้:
เข้าใจกระบวนทำAnimation และสามารถออกแบบวางแผนสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อAnimation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานAnimation
ทักษะ ICT
- สืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานAnimation ประเภทต่างๆ
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องานAnimation ประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานAnimation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์ : การตัดต่อ Animation
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน  Computer Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อ Animation
- Round Robin รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อAnimation  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงาน Animation ของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- Flow Chart  สรุปกระบวนการสร้างงาน Animation ของแต่ละกลุ่ม
- Wall  Thinking   Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน Animation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 -  วิทยากร
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อ เช่น Open short


- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงาน Animation ต่อจากสัปดาห์ที่ 7
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานการตัดต่อ Animation ที่เสร็จสมบูรณ์  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนองาน Animation ที่
เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- นักเรียนแต่ละคู่ลงมือตัดต่องาน Animation ที่วางแผน Story board ไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอรูปแบบ Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ  Animation
-  นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ Animation ในรูปแบบ Flow Chart
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-  นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม Story Board  ที่วางไว้
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งาน  Animation
- Flow Chart ขั้นตอนการทำ Animation
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่

ความรู้ :
เข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- ใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ในการสร้างและตัดต่อ Animation ได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงในการสร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆ ตาม  Story Board  ที่วางไว้ได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อ Animation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งาน Animation
ทักษะ ICT
- สืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานAnimation ประเภทต่างๆ
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องาน  Animation ประเภทต่างๆ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงาน
Animationให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์งานAnimation
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


Week
Input
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ :
- การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
- กฎหมาย IT
Key  Questions
- ทำไมต้องสร้างการ์ตูน  Animation  ถ้า Copy จะเกิดผลอย่างไร ?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายไอที กับงาน  Animation
- Flow Chart  เกี่ยวกับกฎหมายไอที
- Wall  Thinking  Story Board
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน Animation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “gbot จอมโจรในโลกไซเบอร์” และ “การ์ตูนกฎหมายไอที”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องรู้กฎหมายไอที ?
ครูใช้ถามกระตุ้นการคิด“ทำไมต้องสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน ?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากดูคลิปวีดีโอ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเห็นในคลิปวีดีโอ
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ Animation ในสังคมโลกปัจจุบันจะส่งให้งานแอนิเมชันในอนาคตเป็นอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไอทีกับการสร้างงาน Animation ในชีวิตประจำวัน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งาน Animation
- Flow Chart
เกี่ยวกับกฎหมายไอที
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9  

ความรู้:
เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และกฎหมายไอที ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน Animation โดยไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของผู้อื่นได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไอทีกับการสร้างงาน Animation ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อ Animation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งาน Animation
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายไอทีกับการสร้างงาน Animation
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การจักการเวลาให้ทันงาน
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


Week
Input
Process
Output
Outcome
10
โจทย์ :
- นิทรรศการงาน Animation
- การแสดงละคร
Key  Question
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย Animation ”
- Round Robin  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
- Mind Mapping :  หลังการเรียนรู้
- Show and Share : นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย Animation  ”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
-  นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานAnimation
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์นี้ร่วมกัน
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin 

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลง
ชิ้นงาน
ชาร์ตความรู้นิทรรศการงาน Animation

ความรู้:
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Animation เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม มาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Animation  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนองาน  Animation จากคลิปหรือภาพยนตร์ที่ได้ดู (การดำเนินเรื่อง ฉาก ตัวละคร ฯ )
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองเขียนบทความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มของตนเอง เพื่อที่จะตัดต่องาน Animation ได้สำเร็จ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


Week
Input
Process
Output
Outcome
11
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
Key  Question
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
เครื่องมือคิด:
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดQuarter นี้
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน

ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  วางแผนการนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
-ระดมความคิดเขียน  สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับการเรียนโครงงาน
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  หนังสือนิทานภูมิภาคของประเทศไทย
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์

 ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านนิทานและละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
- สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
- นำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
         - มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง