เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์


Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ :  เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Questions
-  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
-ถ้านักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่ได้แสดงเองนักเรียนจะมีวิธีการถ่ายทอดได้อย่างไรบ้างให้เข้าใจและน่าสนใจ
เครื่องมือคิด:
- Round Robin ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think  Pair Share  ชื่อหน่วย
- Card and Chart สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Blackboard  Share  แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอร่วมกัน
- Mind  Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ภาพวาดสื่ออารมณ์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์

วันพฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิด Quarter  มีอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนแสดงละครใบ้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่ได้แสดงเองนักเรียนจะมีวิธีการถ่ายทอดได้อย่างไรบ้างให้เข้าใจและน่าสนใจ
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่ได้แสดงเอง

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง
ภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากการดูภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอร่วมกัน
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้  
เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ล่ะคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้  
ใช้:
- นักเรียนเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด  Card and Chart
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวีดีโอ
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่1
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะใน Quarter1 พี่ป.4 ได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ Animation ในวันแรกของการเปิดเรียนพี่ป4 ต่างก็เข้ามาดูมุมส้รางแรงที่ครูได้จัดเตรียมไว้เด็กๆต่างตื่นเต้นและก็สงสัยว่าใน Quarter นี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรกัน ในชั่วโมงแรกครูหนันเปิดคลิปวีดีโอการ์ตูน Animation ให้กับนักเรียนดูหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร"นักเรียนแต่ละคนร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำถาม”พี่อั้ม: หนูรู้แล้วว่าในQuarter นี้เราเรียนเรื่องอะไรเรื่อง Animation ใช่ไหมครู ครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ เพราะเหตุใดพี่ถึงคิดว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Animation ? พี่อั้ม: เพราะหนูดูจากมุมสร้างแรง มีภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวและมีภาพตัดต่อค่ะ พี่ป4 : เรียนเกี่ยวกับ Animation เพราะมีการตัดต่อในคอมพิวเตอร์ค่ะ/ครับ ในชั่วโมงต่อมาครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้ เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น” ครูแจกกระดาษชาร์ตให้พี่ป4 เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พี่ป4 ต่างก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อการทำ Animation และการวาดภาพ หลังจากนั้นครูให้พี่ๆป4 ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter1 โดยใช้เครื่องมือคิด Blackboard Share ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่า Animation ครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อว่า ชื่อหน่วย Animation เป็นปัญหากับพี่ๆป4 อย่างไร พี่ป4 : ให้เหตุผลว่าเพราะเราอยากเรียนรู้ว่าเขาตัดต่ออย่างไรให้เป็นการ์ตูน Animation หลังจากจบการสนทนาครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ