เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน


Week
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter  นี้
นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
-นักเรียนจะทำแผนการเรียนรู้ใน Quarter  นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจสร้างสรรค์และน่าสนใจอย่างไร 
เครื่องมือคิด:
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Round  Robin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนทำปฎิทินการเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฎิทินการเรียนรู้,สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโครงงานใน Quarter  นี้
เชื่อม:
- นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น”
เชื่อม:
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนชื่อโครงงาน
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
ใช้:
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์
ความรู้ Mind Mapping ก่อนเรียน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะทำแผนการเรียนรู้ใน Quarter  นี้ ให้น่าสนใจและสร้างสรรค์ได้อย่างไร
เชื่อม:
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 2 แผ่นเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ นำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาจัดกลุ่มหัวข้อร่วมกันเพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้:
- นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้:(ต่อ)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฎิทินการเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างปฎิทินการเรียนรู้
วันศุกร์2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
- วาดภาพตกแต่งหัวข้อหน่วยการเรียนรู้และชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพตกแต่งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ดู และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับตัวเอง
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
-  สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ:
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง

-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ตัวอย่างสรุแการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป4 ได้เรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ ครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้” พี่ๆป4 แต่ละคนช่วยกันเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้/สิ่งที่รู้แล้ว โดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share แล้วช่วยกันขมวดหัวข้อในการออกแบบปฎิทินการเรียนรู้โดยการจับคูกันออกแบบปฎิทินการเรียนรู้และนำเสนอปฎิทินการเรียนรู้ผ่านเครื่องมิอคิด Show and Share หลังจากที่นำเสนอปฎิทินการเรียนรู้เสร็จพี่ป4 ช่วยกันตกแต่งปฎิทินการเรียนรู้ หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ