เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายความสำคัญของการสร้างสรรค์งาน Animation ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ : Flip Book
Key  Questions
นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน

Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
:
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของงาน Animation และการนำงานแอนิเมชันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Flip Book
 - Wall  Thinking ชิ้นงาน Flip Book
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Flip Book
- Round Table วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการทำ  Flip  Book
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ
การทำ  Flip  Book
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
-นักเรียนจะแสดงละครสื่ออารมณ์ที่ให้แง่คิดกับผู้ชมได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครแต่ละเรื่อง ว่ามีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร เช่น โกรธ , เสียใจ , ดีใจ , เขิน ,ตื่นเต้น , กำลังมีความรัก  เป็นต้น
-นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดง
ใช้:
- นักเรียนแสดงละครสื่ออารมณ์
-นักเรียนเขียนสะท้อนละครสื่ออารมณ์
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการวาดภาพสื่ออารมณ์และวาดภาพอย่างง่าย ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
เชื่อม:
- นักเรียนสังเกตศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพสื่ออารมณ์และวาดภาพอย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ในการทำ  Flip  book
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้:
-นักเรียนวาดภาพสื่ออารมณ์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ การทำ  Flip  book”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอการทำ  Flip  book”บ้าง?
เชื่อม:
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการทำ  Flip  book”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนองาน Flip Book
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนองาน Flip Book ของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้:
- ครูแจกอุปกรณ์ทำสมุดดีด (Flip Book /เชามา
โทรป)
1. ปากกา ดินสอ  สี
2. กระดาษ ตัดเป็นแผ่นเท่าๆกัน 50 แผ่น
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบตัวละครที่สื่ออารมณ์ของตนเอง
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ การทำ Flip Book
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ Flip Book ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Flip Book อย่างง่าย
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
 - วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการทำ  Flip  Book

ชิ้นงาน
- เขียนสะท้อนละครสื่ออารมณ์
- วาดภาพสื่ออารมณ์
-
Flip Book / เชามาโทรป จากกระดาษ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4

ความรู้
เข้าใจและอธิบายความสำคัญของการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา 
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์ และคิดสร้างสรรค์การทำ
 Flip Book อย่างง่าย
- คิดสังเคราะห์ แยกแยะขั้นตอนองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวจากการดูคลิปวีดีโอได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ ชาร์ตความรู้ สรุปความสำคัญของงาน
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงาน Animationในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ Story Board เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบAnimationได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงานประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป4 ในวันแรกต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 3 เนื่องจากการค้นหาข้อมูลยังไม่ครอบคลุมในวันแรกพี่ๆป4 จึงจัดทำชาร์ตความรู้ต่อจากสัปดาห์ที่3 ในวันถัดมาพี่ๆป4 ได้เรียนรู้การทำสมุด Filp Book โดยครูหนันเปิดคลิปวีดีโอสมุด Filp Book หลายรูปแบบให้พี่ป4 ดู หลังจากที่ดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร /ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร"พี่อั้ม: หนูเห็นว่าภาพๆแต่ละภาพเคลื่อนไหวค่ะ พี่น้ำอ้อย: ในสมุดที่เขาทำเป็นเรื่องราวต่อกันค่ะ จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ"นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร" นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนสนทเกี่ยวกับการทำสมุด Filp Book พี่มิ้นท์: หนูจะนำเสนอเรื่องหนอนไหมค่ะครู พี่ซอ: หนูจะนำเสนอเรื่องการเจริญเติบโตของพืชค่ะ พี่น้ำมนต์: หนูจะนำเสนอเรื่องคว่มรักค่ะ หลังจากที่จบการสนทนาพี่ๆแต่ละคนออกแบบและทำ สมุด Filp Book ของตัวเอง ในชั่วโมงต่อมาครูและนักเรียนนั่งเป็นวงล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำ Filp Book พี่ป4 : ถ้าเราตัดกระดาษไม่ตรงกันสมุด Flip Book ของเราก็จะไม่เห็นภาพต่อเนื่องค่ะ/ครับ ครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อพี่ป4 จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร พี่ป4 : เวลาเราตัดกระดาษเราควรพับกระดาษและตัดทีละน้อยแผ่นถ้าตัดหลายๆแผ่นจะทำให้กระดาษไม่ตรงกันค่ะ/ครับ หลังจากจบการสนทนาครูให้นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของสมุด Filp Book ของแต่ละคน หลังจากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ