เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์:  เข้าใจกระบวนการทำAnimation และสามารถวางแผนสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ : การตัดต่อ Animation
(Draw Animation, Stop Motion , Computer Animation)
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน  Draw  Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อAnimation
- Round Robin  รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อ Animation   รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงาน Animation ของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- Flow Chart สรุปกระบวนการสร้างงานAnimation ของแต่ละกลุ่ม
- Wall  Thinking : Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน Animation
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน              
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น Photo shop, Corel Video    Studio 12

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะตัดต่องาน Animation ให้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?”
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตาม  Story Board ที่วางไว้ทำ สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น Photo shop, Corel Video    Studio 12
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อ (Draw Animation, Stop Motion , Computer Animation)ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
 เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการ
ทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
 ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่
วางแผนงานไว้จนเสร็จสมบูรณ์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแอนิเมชันที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของกลุ่มตนเองในรูปแบบ
Flow Chart
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ การทำ  Animation
ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตัดต่องาน Animation
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม Story Board ที่วางไว้
ชิ้นงาน
- งาน Animation
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่

ความรู้:
เข้าใจกระบวนการทำAnimation และสามารถวางแผนสร้างสรรค์งาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อ Animation
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อ Animation
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์งาน Animation
ทักษะ ICT
- สืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานAnimation ประเภทต่างๆ
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องาน Animation ประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานAnimationให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้น และลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงานประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป4 ได้เรียนรู้กระบวนการสร้าง Animation โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตัดต่องาน Animation ให้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?” พี่ๆป4 แต่ละกลุ่มว่างแผนทำ Story board โดยแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบเตรียมอุปกรณ์ ตัวละคร ฉาก สถานที่ หลังจากที่แต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มก็เริ่มถ่ายทำได้เลย หลังจากที่แต่ละกลุ่มถ่ายทำเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้และปัญหาที่พบเจอและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันในการถ่ายทำ กลุ่มพี่มิกซ์(วาดไปเล่าไป): พอถ่ายทำออกมาแล้วภาพไม่นิ่งค่ะครูพวกหนูเลยเอาเก้าอี้มาวางและจับกล้องให้นิ่งๆค่ะ กลุ่มพี่บาส(เลโก้): กลุ่มพวกผมได้เพิ่มเติม Story board ใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้นครับครู กลุ่มพี่น้ำอ้อย(ดินน้ำมัน): ตอนนี้พวกหนูปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ฉากค่ะ กลุ่มพี่อั้ม(คน): กลุ่มหนูหนูแบ่งหน้าที่ให้ครบทุกคนและช่วยกันถ่ายทำค่ะแต่ก็เกิดปัญหาว่าเพื่อนไม่กล้าแสดงหนูเลยให้กำลังใจเพื่อนค่ะว่าเราทุกคนทำได้หลังจากที่จบการสนทนาครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสับปดาห์

    ตอบลบ