เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week5เป้าหมายรายสัปดาห์:นักเรียนเข้าใจกระบวนการสร้างและนำเสนองาน Animationในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนสร้างสรรค์ งาน Animation ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ : กระบวนการสร้างงาน Animation
Key  Question
นักเรียนจะนำเสนองาน Animation อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  ศึกษาข้อมูล วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในการสร้างงาน Animationในรูปแบบตามที่กลุ่มตนเองสนใจ
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับงานAnimationประเภทต่างๆ  ( Draw Animation , Stop Motion, Computer Animation )
- ภาพการ์ตูน(สื่ออารมณ์ต่างๆ)
-กล้องถ่ายรูป
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิเมชัน 1 เรื่องได้อย่างไร ? ”
- นักเรียนค้นคว้า  หาข้อมูล เกี่ยวกับการสร้างงานแอนิเมชัน
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างงานแอนิเมชัน  เช่น  Draw  Animation , stop  Motion , computer  Animation เป็นต้น
ใช้:
- นักเรียนทำ  Mind Mapping  กระบวนการสร้างแอนิเมชัน
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับ Draw Animation , Stop Motion ,Computer Animation
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
เชื่อม:
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ  Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อดังนี้
- นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูคลิปวีดีโอ Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation  และรู้สึกอย่างไร ?
- ได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ
- นักเรียนคิดว่าคลิป Animation ในแต่ละเรื่องมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
ใช้:
นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง:
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการวาดภาพรูปสัตว์ ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงาน Animation
เชื่อม:
- นักเรียนสังเกตศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพรูปสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการทำ  Animation
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้:
-นักเรียนวาดภาพรูปสัตว์
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอขั้นตอนการสร้าง Animationอย่างไร ? ”
เชื่อม:
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อสร้างสรรค์งาน Animation ตามความสนใจ
( Draw Animation  , Stop Motion ,
 Computer  Animation )
ใช้ :
- นักเรียนทำขั้นตอนการสร้าง Animation
 และนำเสนอขั้นตอนการสร้าง Animation
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)


ภาระงาน
- ศึกษาข้อมูล วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในการสร้างงาน Animationในรูปแบบตามที่กลุ่มตนเองสนใจ
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- การถ่ายภาพ
ชิ้นงาน
- Mind Mapping  กระบวนการสร้างAnimation
-  สรุปสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ
ทำขั้นตอนการสร้างAnimation
- Story Board  งาน Animation
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ความรู้:
เข้าใจกระบวนการสร้างและนำเสนองาน Animationในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนสร้างสรรค์ งาน Animation ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์กระบวนการสร้างงานAnimation
 - สังเคราะห์ สร้างสรรค์ Story Board งานAnimation
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงาน Animationในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ Story Board เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบAnimationได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


 


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป4 ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงาน Animation ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิเมชัน 1 เรื่องได้อย่างไร ? ” นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้า หาข้อมูล เกี่ยวกับการสร้างงานแอนิเมชัน หลังจากที่หาข้อมูลเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง Animation ในชั่วโมงต่อมาครูเปิดคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับ Draw Animation , Stop Motion ,Computer Animation ให้นักเรียนชมหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร พี่อั้ม: Stop Motion คือการถ่ายภาพหลายๆภาพแล้วเอามารวมกันค่ะครู พี่บาส พี่สุเอก : ผมเคยเห็นพี่ผมทำ Animation โดยใช้เลโก้ทำครับ หลังจากจบการสนทนาครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้
  - Draw Animation(วาดไปเล่าไป)
  - Draw Animation( White board)
  - Stop Motion (คน)
  - Stop Motion (ดินน้ำมัน)
  - Stop Motion (เลโก้)
  หลังจากแต่ละกลุ่มเลือกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สนใจแล้วครูให้แต่ละกลุ่มวางแผนเขียน Story board ของกลุ่มตนเอง หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ