เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนเข้าใจและอภิปรายการสืบค้นข้อมูล จัดกระทำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจผ่าน Animation


Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ : การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ผ่าน  Animation
Key  Questions
นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน
ผ่าน  Animation อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Rund  Robin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
- Wall  Thinking  ชิ้นงานชาร์ตความรู้
- Show and Share  
นำเสนอชิ้นงานชาร์ตความรู้
- Brainstorm ระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม:
นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  5 กลุ่ม เพื่อสืบค้นข้อมูลดังนี้
1. การเจริญเติบโตของพืช สัตว์ การสังเคราะห์แสง
2. อาเซียน
3. การปลูกข้าวอินทรีย์
4. หนังตะลุง  โขน
5. อาหาร (Junk Food)
6. วิวัฒนาการของมนุษย์
7. ภาวะโลกร้อน
- ครูและนักเรียนพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นมา
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นมา
ใช้:
- สรุปความเข้าใจเป็นแผ่นชาร์ตความรู้
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นมานำเสนอในรูปแบบชาร์ตความรู้ให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถนำเสนองานผ่าน  Animation อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนองานผ่าน Animation
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นมา
- พูดคุยระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานผ่าน Animation
ชิ้นงาน
-
ชาร์ตความรู้
(การเจริญเติบโตของพืช สัตว์ การสังเคราะห์แสง  ,อาเซียน , การปลูกข้าวอินทรีย์, หนังตะลุง  โขน  อาหาร (Junk Food) , วิวัฒนาการของมนุษย์ ,ภาวะโลกร้อน)
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

ความรู้:
เข้าใจและอธิบายการสืบค้นข้อมูล จัดกระทำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจผ่าน  Animation
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล และคิดสร้างสรรค์การนำเสนองานผ่าน   Animation  ได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ ชาร์ตความรู้ สรุปความสำคัญของงาน
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงาน Animationในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและการนำเสนอในรูปแบบAnimationได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ป4 ได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล ครูหนันตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน ผ่าน Animation อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลดังนี้
  1. การเจริญเติบโตของพืช สัตว์ การสังเคราะห์แสง
  2. อาเซียน
  3. การปลูกข้าวอินทรีย์
  4. หนังตะลุง โขน
  5. อาหาร (Junk Food)
  6. วิวัฒนาการของมนุษย์
  7. ภาวะโลกร้อน
  หลังจากที่ได้หัวข้อในการสืบค้นข้อมูลพี่ๆแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลที่ได้หลังจากที่นั้นค้นหาข้อมุลเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นมา กลุ่มพี่วิว:อาเซียนคือกลุ่มประเทศในอาเซียนมาร่วมตัวกันค่ะ กลุ่มพี่น้ำอ้อย: ข้าวอินทรีย์คือข้าวที่ไม่ใช่สารเคมีค่ะแต่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนค่ะ กลุ่มพี่เฟรม: ผมได้รู้ว่าการแสดงหนังตะลุเป็นการแสดงของคนภาคใต้ครับ กลุ่มพี่บาส: อาหารขยะคืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ครับเช่น น้ำอัดลม แฮมเบอร์เกอร์ กลุ่มพี่มิกซ์:วิวัฒนาการของมนุษย์มาจากลิงและวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์ค่ะ กลุ่มพี่บีม: ภาวะโลกร้อนเกิดจาการที่เราทิ้งขยะ เผาขยะแล้วควันก็ขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศทำให้ไม่สามารถกันสงอาทิตย์ได้ทำให้โลกร้อนขึ้นครับ หลังจากที่จบการสนทนาครูให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้ผ่านชาร์ตความรู้ นิทานช่อง

  ตอบลบ